شعر جالب و خنده دار سربازی

soldier-poetry

بایــــــــد برم ســـــــــــــربازی به جــــــــــــــای این نِت بازی

إن شاالله قسمتت شــــــــــــــــه بیــــــــــای تو گـــــــــودِ بازی

راستــــــی توی فامیلـــــــــــت سربازی هست نزدیکـــــــت؟

ببینی یَـقـلــــــــــــوی چیست؟ بشنوی اســـــــم شب چیست ؟

من که میشم گروهبان فـدای این گـروه جاننمی دونم که میشـه ؟

می دونی خنده دار چیســـت؟ موی با نمـــره چهار چیست؟

نگــــــــو که بی خیــــــــالش سربازی مالِ مـــــــــا نیست

سربازی رو میگــــم چیست؟ بعدش بگـــــو حق با کیست؟

خدمت یعنی،بیای که آدم بشی گر آدمی ،بیای که بهتـر بشی

خدمت یعنی که صبحـــــگاه به صــف بشی تو جایـــگاه

خدمت یعنی همیشــــــــــــه تخت تــو آنکارد میشــــــه

خدمت یعنــــــی همیشــــه دشمن ، خسته می شـــــه

خدمت یعنی به خط شین هــر ساعتی که کم شین

خدمت یعنی بی خواب شی امشب تــو پست شب شـی

خدمت یعنی یه کـــــــوله جــــــادار به قدِ ســــوله

خدمت یعنی خطوطـــی که تــــو کلاه کشیــــدی

خدمت یعنی یه فرونــــد پوتین ، مگــــــر ندیدی ؟

خدمت یعنــــــــی ارادت به خـاکِ پاکِ پاکــــــــت

دل دختـرها نســـــوزه ! چون ندارن سعـــــادت !

خدمت یعنـــــــــی بخندی در روی غـــــــــم ببندی

چــــون که غمــی نمونده بَعد از غـــــــــذای مونده

خدمت یعنـــــی بفهمــــــی وطــــــن چقـــــدر عزیزه

بوســـــه بزن به خاکـــت چون همه جــاش عزیزه

خدمت یعنــــــی ریاضت بـِکن تو پوســـــت پیازت

خدمت یعنــــــی رفاقـت با بچــــــه هــای خاکت

خدمت یعنــی یه جوری سر بـــــه سرت بـــذارن

یه وقت هایی بد جـوری پـــــدرت رو در بیـــارن

بیت های ایـن شعر من فکر میکنم زیـــــــاد شد

مثــل همین خدمتـــــــی که باز میگن زیــــاد شد

- پورتال آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه